Logo-duże

S T A T U T
Uchwalony w dniu 15.04.2011 r.
przez założycieli Stowarzyszenia

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Grodzisku Maz., przy ul. Żwirki i Wigury 9

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.

§ 7.

1.Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentacja członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

2. Reprezentacja, opieka prawna i pomoc członkom Stowarzyszenia w sporach z klientami, Touroperatorami i innymi podmiotami.

3. Reprezentacja interesów członków stowarzyszenia przed organami państwowymi w celu opiniowania i tworzenia regulacji prawnych dotyczących rynku turystycznego

4. Współpraca z Touroperatorami i instytucjami pokrewnymi w celu propagowania
i rozpowszechniania wiedzy na temat turystyki.

5. Kształtowanie i propagowanie zasad etyki w działalności pośrednictwa, doradztwa turystycznego i organizowania turystyki.

6. Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia i innych osób związanych
z jego działalnością.

7. Integracja środowiska związanego z pośrednictwem , organizacją i doradztwem turystycznym.

8. Organizowanie i prowadzenie na rzecz członków stowarzyszenia doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowo-księgowego.

9. Podnoszenie znaczenia roli agentów turystycznych.

10. Organizowanie życia koleżeńskiego członków Stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z wszelkimi podmiotami oraz organami administracji państwowej.

2. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawach związanych z działalnością turystyczną i pośrednictwa turystycznego.

3. Organizację i prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

4. Organizowanie pomocy prawnej.

5. Organizację i realizacje współzawodnictwa .

6. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

7. Organizowanie działań reklamujących członków Stowarzyszenia.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

3) członków honorowych

§ 13.

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca obywatelstwo polskie.

2. Członkami zwyczajnymi mogą zostać pracownicy i właściciele biur podróży prowadzących działalność agencyjną minimum 1 rok2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową , rzeczową lub inną. Osoba prawna Działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

4.Członków Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, na
podstawie pisemnej deklaracji.

5. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą organizacyjnie do właściwego terenowego Oddziału.

6. Warunkiem uzyskania członkostwa (ust. 1 i 2) jest złożenie deklaracji i opłata wpisowego i składki.

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4) zaskarżania do Zarządu Głównego uchwały Oddziału o skreśleniu z listy członków,

5) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia

6) uzyskiwania wszelkich informacji od władz Stowarzyszenia o ich działalności.

7) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

4) przestrzegania etyki zawodowej.

§ 15.

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt. 2 – 7

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt. 1-4.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów, zasad i etyki.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 – 3 orzeka Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 orzeka Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17.

1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 18.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów , przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków .

2. Jeżeli walne zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 2 lata.

3.Uchwały Zarządu Głównego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia, lub Vice-Prezes.

6.Odwołanie członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu przy obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.

7.Odwołanie członka władz Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek:

1) Zarządu,

2) Głównej Komisji Rewizyjnej

3) Sądu Koleżeńskiego

4) 1/2 członków stowarzyszenia.

§ 19.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów . Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20.

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Zarząd Główny powołuje i określa jego zasięg terytorialny, siedzibę i kompetencje.

2. Władzami Oddziału są:

1) Zarząd Oddziału,

2) Komisja Rewizyjna Oddziału,

3. Członkowie Oddziału mogą ze swego grona powołać Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 21.

1.Kadencja Zarządu Oddziału , Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału
Stowarzyszenia trwa 2 lata.

2. Jeżeli nie wpłynie wniosek o wyborze nowych władz Oddziału, ich kadencja zostaje przedłużona o kolejne dwa lata

3. Na wniosek ½ członków Oddziału Zarząd Główny powołuje nowy skład władz Oddziału.

4. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający , honorowi i zaproszeni goście.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust.1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd Główny

2) Główna Komisja Rewizyjna,

3) 2/3 członków Stowarzyszenia.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9.Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków w pozostałych sprawach zapadają zwykłą większością obecnych uprawnionych członków.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) wybór i odwoływanie członków Naczelnych władz Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Naczelnych Stowarzyszenia,

4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

5) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

6) określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 26.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby zarządów Oddziałów lub 50% członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 27.

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Prezesa i Vice- Prezesa/ów

3.Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są: Prezes Zarządu lub Vice-Prezes.

4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd .

5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 28.

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, ruchomego i innego.

5) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

10) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

11) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

12) podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,

13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

14) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą ,opracowywanie projektów uchwał i regulaminów

15) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

16) koordynowanie i nadzór nad działalnością jednostek terenowych,

17) rejestracja powołanych władz Oddziałów,

18) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

19) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

20) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,

21) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału , Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 29.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 30.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 31.

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32.

W przypadkach określonych w §26 pkt.1 ust.3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 33.

l. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w statucie.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział.

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 34.

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20 ust. 2.

§ 35.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 36.

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Dyrektor Oddziału.

§ 37.

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu Głównego.

2) uchwalanie budżetu Oddziału.

3) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4) organizowanie działalności gospodarczej Oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,

6) przyjmowanie członków zwyczajnych , wspierających i honorowych,

7) wnioskowanie do Zarządu Głównego o skreślenie członków z powodu naruszania zasad statutowych,

8) składanie wniosków do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności do Zarządu Głównego,

10) zwoływanie zebrań członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Dyrektora lub Zastępcę.

§ 38.

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 39.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 40.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§ 41.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału,

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swojej działalności.

§ 42.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz do roku.

§ 43.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 44.

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Sąd Koleżeński

§ 45.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków. Nie mogą oni pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i uchwala regulamin swojego działania.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków Stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim otwierane jest na wniosek :

1) osoby zainteresowanej,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) Zarządu Stowarzyszenia

4) własny Sądu Koleżeńskiego.

5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczenia.

6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Zarządu Głównego lub najbliższego Walnego

Zebrania Członków.

§ 46.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszeniaze statutem,

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

§ 47.

Sąd Koleżeński może nakładać kary organizacyjne:

1. Upomnienia.

2. Nagany.

3. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1-go do 6-ciu miesięcy

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 48.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, wartości niematerialne i prawne.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 49.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) wpisowe i składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

4) dotacje, subwencje

5) korzyści z ofiarności publicznej.

2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1-go kwartału danego roku . Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny , w ciągu 1-go miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Wysokość wpisowego i składek określa Zarząd Główny w uchwalonym przez siebie regulaminie.

4. Kwoty określone przez Zarząd Główny i pochodzące z wpływów w Oddziale, Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 14 dni od momentu otrzymania , na konto Zarządu Głównego.

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wszelkie wpływy i korzyści określone w ust.1 nie podlegają zwrotowi.

§ 50.

1.Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy: Prezesa Zarządu Głównego, osoby przez niego upoważnionej lub Vice-Prezesa.

2.Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału przekraczających równowartość 1000,00 EURO wymagane są podpisy: Prezesa Zarządu Głównego lub V-ce Prezesa .

3. Dla ważności innych pism i dokumentów dotyczących Oddziału wymagane są podpisy: Dyrektora Oddziału lub Zastępcy.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 51.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów , przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

4. W przypadku braku kworum Zarząd Główny może zwołać kolejne Walne Zebranie Członków w tym samym dniu i określić tryb podejmowania uchwał

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Dodaj komentarz